2/4 – 5de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Ezechiël 37,12-14
Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven.
2de lezing: Romeinen 8,8-11
De Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, woont in u.
Evangelie: Johannes 11,1-45
Ik ben de verrijzenis en het leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

9/4 – Palm- of Passiezondag (A)

Evangelie:
(Palmwijding)
Matteüs 21,1-11
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
1ste lezing: Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.
2de lezing: Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.
Evangelie: Matteüs 26,14-27,66
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Het Evangelie (Lijdensverhaal) is gezongen in het Nederlands
– Eucharistie om 10.30 u met palmwijding en- processie (in de Boerenkrijgschuur)
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

13/4 – Witte Donderdag

Viering van het Laatste Avondmaal
1ste lezing:  Exodus 12,1-8.11-14
De instelling van het Joodse paasmaal.
2de lezing: 1 Korintiërs 11,23-26
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren.
Evangelie: Johannes 13,1-15
Hij gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Eucharistie om 17.30 u met voetwassing.
– Mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

14/4 – Goede Vrijdag

Viering van de kruisdood van onze Heer Jezus Christus
1ste lezing:  Jesaja 52,13-53,12
Hij werd mishandeld om onze misdaden.
2de lezing: Hebreeën 4,14-16;5,7-9
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.
Evangelie: Johannes 18,1-19,42
Het lijden van onze Heer Jezus Christus
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Viering om 14.45 u met kruishulde
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

15/4 – Stille Zaterdag

Paaswake
1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.
2de lezing: Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.
3de lezing: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.
4de lezing: Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.
Evangelie: Matteüs 28,1-10
Waarom zoekt Gijd e levende onder de doden?
– Nederlandse gezangen
– Paasvigilie om 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

16/4 – Pasen

Verrijzenis van de Heer
1ste lezing:  Handelingen 10,34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.
2de lezing: Kolossenzen 3,1-4
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
OF:
1 Korintiërs 5,6b-8
Doet het zuurdeeg weg om vers deeg te worden.
Evangelie: Johannes 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Van paaszondag 20 april tot en met tweede paaszondag 27 april zijn er elke avond om 17.30 u plechtige paasvespers met Gregoriaanse gezangen.
Deze vespers behoren tot de eigen premonstratenzerritus en wordt dus enkel op deze wijze gevierd in de norbertijnersabdijen. 

17/4 – Tweede paasdag

1ste lezing: Handelingen 2,14.22-32
Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.
Evangelie: Matteüs 28,8-15
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.

23/4 – 2de zondag van Pasen (A)

Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
1ste lezing:  Handelingen 2,42-47
Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
2de lezing: 1 Petrus 1,3-9
Hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Evangelie: Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

30/4 – 3de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,14.22-28
Het was onmogelijk, dat Hij door het dodenrijk werd vastgehouden.
2de lezing: 1 Petrus 1,17-21
Gij izjt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek.
Evangelie: Lucas 24,13-35
Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens